logo
כניסה למערכת
 מסמכים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
רשימת מקורות ראויים לעבודת החקר על ספר בראשיתמנהל אתר 17/10/201714.68 KBהורדה
על עבודת החקר בראשיתמנהל אתר 02/10/201714.82 KBהורדה
תוכנית לימודים תנך - תמרמנהל אתר 02/10/201738.66 KBהורדה
רשימת נושאים אפשריים לעבודת חקר בראשיתמנהל אתר 02/10/201731.27 KBהורדה
מחוון לבדיקת עבודת חקר בראשיתמנהל אתר 02/10/201724.13 KBהורדה
כללים לכתיבת עבודת חקר בתנךמנהל אתר 02/10/201747.47 KBהורדה
עבודה על אליהו הנביא תשעחמנהל אתר 14/11/201718.63 KBהורדה
משקל ארועי הערכהמנהל אתר 02/10/201720.52 KBהורדה