logo
כניסה למערכת
 חומרי לימוד - שכבה י"ב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
עבודה על ספר בראשית לכיתות י"במנהל אתר 25/01/201716.58 KBהורדה
מטלת סכום פרקי איובמנהל אתר 25/01/201715.59 KBהורדה
 חומרי לימוד - שכבה יא'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
נושאים לעבודות חקררחי קדוש 03/11/201414.96 KBהורדה
עבודה אליהו-הועלה ב-12 בינואר 2017מנהל אתר 12/01/2017404.50 KBהורדה
מחוון לבדיקת עבודות החקר בתנ"ךרחי קדוש 27/11/201413.25 KBהורדה
כללים לכתיבת עבודת חקר בתנךרחי קדוש 12/09/201419.15 KBהורדה
מבחן בגרות בתנ"ך קיץ תשע"המנהל אתר 25/04/201530.15 KBהורדה
 חומרי לימוד - שכבה י'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
השכלה כללית בתנ"ך - הנחיות לעבודה יצירתיתרחי קדוש 09/12/201433.59 KBהורדה
 תכנית לימודים לשכבת יא תשע"ו – י"ב תשע"ז, תנ"ך

הנושאים שיילמדו בכתה י"א: היסטוריוגרפיה ונבואה, נביאי אמת ושקר, שיבת ציון.

מלכים א':  י' 1 -13, י"א 13-1, 43-26, י"ב, ט"ז 33-23, י"ז, י"ח, י"ט, כ"א,
מלכים ב':  ט"ו 1 - 31, י"ז, כתובת סרגון

עמוס:   ד' 1 – 4, ה' 21 – 27, ז' 7 -17

מלכים ב':  י"ח, י"ט 35 – 37, כתובת השילוח, כתובת מסע סנחריב ליהודה

ישעיה:  א' ב' 1 -4

מלכים ב':  כ"א,

דברי הימים ב':  ל"ג 20-1

מלכים ב':  כ"ב, כ"ג 1 -14

דברים:  י"ב 12-1,

מלכים ב':  כ"ג 25 -  כ"ה. (אינטנסיבי)

ירמיה:   א' 1 - 10,

דברים י"ג 2 – 6, י"ח 9 - 22

ירמיה: ז' 1 - 15 , כ' 1 - 11, כ"ה 1 – 14, כ"ו,  כ"ח

יחזקאל: י"ח 1 – 20 ל"ז 1 – 14

תהילים: קל"ז

עזרא:  א 1 – 7, ד' 1 – 6

ישעיה: מ' 1 – 11

 

הנושאים שיילמדו בכתה י"ב

חוק:

חוקי הלוואה ומתנות עניים

חוקי עבדים

חוקי אונס ופיתוי

חוקי רצח ועדים

חוקי מלחמה

חוקי נזיקין

חכמה:

איוב: א', ב', מ"ב

לקט מהשיח בחלק הפנימי של הספר: מדברי איוב, מדברי הרעים וממענה אלוהים לאיוב

צפייה מודרכת בסרט "אלוהים למשפט".

בראשית:

סיפורי הבריאה, סיפורי האבות  - לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך בלמידה אינטנסיבית.

 תכנון הלימודים, תכנון ציונים ועוד

בכתה י"א יילמדו נושאי ההיסטוריוגרפיה והנבואה, נביאי אמת ושקר ושיבת ציון. התלמידים ייבחנו בשלושה מבחנים על החומר השוטף, ובמבחן מסכם דמוי בגרות בסוף השנה.

משקל כל מבחן – 10%. משקל המבחן המסכם: 20%. משקל הנושא כולו – 50%

בכתה י"ב יילמד נושא החוק בצורה סדנאית. יהיה יום מרוכז לכל השכבה, בו תהיינה "תחנות" עם עבודות לקבוצות שתורכבנה על ידי המורה. כל קבוצה תצטרך להגיש שלוש עבודות , מתוכן תיבדקנה רק שתיים באופן רנדומאלי ועליהן יינתן הציון. גם נוכחות והתנהגות ביום הזה ישוקללו לציון. משקל הציון של כל עבודה: 3%. ציון הנושא כולו – 6%

נושא החכמה יילמד בתחילת השנה, מיד אחרי חזרת השכבה מפולין ובזיקה לנסיעתם לשם. סיפור המסגרת של הספר יילמד כרגיל, החלק הפנימי של הספר יילמד כלקט של פסוקים, להם נוסיף מבחר קטעים פילוסופים ותיאולוגיים העוסקים בנושאי סבל וצדק. לסיכום תהיה צפייה מודרכת בסרט "אלוהים למשפט". התלמידים ייבחנו במבחן ובו שתי שאלות: האחת אינפורמטיבית על סיפור המסגרת, השנייה ערכית שתשקף את לימודי החלק הפילוסופי של הספר, את הקטעים הנלווים אליו ואת הצפייה בסרט. משקל המבחן – 6%

פרקי בראשית יילמדו בצורה אינטנסיבית, לפי השיטה המכינה לעבודות חקר. התלמידים ייבחנו בשני בחני בקיאות קצרים, אחד על פרקי הבריאה והשני על פרקי האבות. משקל כל מבחן – 3%

תלמידי הכתות העיוניות יכתבו עבודת חקר. מחוון לעבודה קיים בבית הספר מזה שנים: זו השנה השישית שבה תלמידי בית ספרנו כותבים עבודת חקר. כתת מב"ר תכתוב עיתון של התקופה כפרוייקט מקביל לעבודת החקר. משקל עבודת החקר או העיתון: 24%

צוות התנ"ך החליט שחשוב ביותר לתת משקל לתלמידות בשנתיים שבהן לומדים התלמידים את המקצוע. משקל התלמידות יהיה, איפה, 8% מהציון הכללי.

בברכה

צוות תנ"ך צפית

יעל, ענת, רחי