logo
כניסה למערכת
  
 לוח מבחנים בית ספרי
כיתה   מבחנים    
מעודכן ל: 08.12.2014, שעה: 12:34, מסך: A314484
 לוח מבחנים - קובץ
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
לוח מבחנים - קובץ מעודכןמנהל אתר 04/02/2015130.00 KBהורדה
 מקצועות לימוד
 חברת נעורים - צפית
 מגמות לימוד - 2014
 בתאריך ה 27.8 יערכו בצפית מבחני מעבר למקצועות מתמטיקה, אנגלית וחינוך גופני
המבחנים יחלו בשעה 08:00 בבוקר ויערכו בחדר האוכל.

מתמטיקה - ישנה חובת הגשה של העבודה המופיעה באתר בית הספר, בהתאם ליחידות הלימוד אשר התלמיד מתוכנן ללמוד בתשע"ו. כלומר, תלמיד אשר לא הגיש את העבודה במועד לא יוכל להבחן.

חנ"ג - המבחן הינו לחטיבת הביניים בלבד .החלק התיאורטי יערך בשעה 8:00 בחדר האוכל ולאחריו ייערך המבחן המעשי.

בברכה ובהצלחה לכל הנבחנים,

שירי
  

  

  

 הצעה לארגון מחדש של אתר בית הספר - כניסה לצורכי הדגמה למורשים
האיזור לצורך פיתוח