logo
כניסה למערכת
  
 מקצועות לימוד
קישור לדף המפנה למקצועות הלימוד
 מועדי בחינות ומבחנים
תמונה מהבהבת למשיכת תשומת הלב
 תכנון שבועי
יעודכן כל שבוע בתוכנית השבועית
  ***************************************************************************************************
עיתרן צפית               

    מדורים:           

 מידע על הטיולים של צפית

 חברת נעורים
פירסומי הפנימיה
 לוח מבחנים חודש אוקטובר

שיכבה ז'
יום בשבוע  תאריך  מקצוע  מורה  חדר בחינה  שעת התחלה  שעת סיום 
ג 10/13/2015 אנגלית  הקבצה אנגלית 1+3+4  כיתות אם  08:00 09:25
ה 10/15/2015 אנגלית   הקבצה אנגלית 2+5+6  כיתות אם  08:00 09:25
             
שיכבה ח'
יום בשבוע  תאריך  מקצוע  מורה  חדר בחינה  שעת התחלה  שעת סיום 
ג  10/13/2015 מתמטיקה  הקבצות מתמטיקה  כיתות לימוד  08:00 09:25
א 10/18/2015 מדעים  מדעים  1+2+6 כיתות לימוד  09:40 11:40
ב 10/19/2015 מדעים  מדעים 3+4+5 כיתות לימוד  11:35 11:10
ד 10/21/2015 שפה עברית  יפעת לוי  להבה ח6  09:40 10:25
             
שיכבה ט'
יום בשבוע  תאריך  מקצוע  מורה  חדר בחינה  שעת התחלה  שעת סיום 
א 10/11/2015 גיאוגרפיה  מאיה יחזקאלי  ט5 שקד  08:00 08:50
א 10/11/2015 גיאוגרפיה  ענת רוסו  ט1 ארז  11:35 12:30
א 10/11/2015 גיאוגרפיה  מאיה יחזקאלי  ט3 ברוש  12:20 13:10
ג 10/13/2015 גיאוגרפיה  ענת רוסו  ט2 דקל  08:50 09:35
ג 10/13/2015 גיאוגרפיה  ענת רוסו  ט6 ערבה  11:35 12:30
ג  10/13/2015 גיאוגרפיה  ענת רוסו  ט4 אשל  12:25 13:10
ב 10/26/2015 אנגלית  שכבתי הקבצות  כיתות לימוד  11:30 13:10
             
שיכבה י'
יום בשבוע  תאריך  מקצוע  מורה  חדר בחינה  שעת התחלה  שעת סיום 
ב  10/12/2015 מגמות סל א  מגמות שכבתי  חדרי לימוד  08:00 09:35
ד 10/14/2015 אנגלית  שכבתי לפי הקבצים חדרי לימוד הקבצות 11:30 13:10
א 10/18/2015 מגמות סל ב  מגמות שכבתי  חדרי לימוד מגמות 08:00 09:35
ד  10/21/2015 מתמטיקה  שכבתי לפי הקבצים חקי לימוד הקבצות  08:00 09:35
             
שיכבה י"א
יום בשבוע  תאריך  מקצוע  מורה  חדר בחינה  שעת התחלה  שעת סיום 
ג  10/13/2015 מגמות סל א'  מבחן היסטוריה  כיתות אם  09:40 09:30
ה  10/15/2015 מגמות סל ב   מבחן שכבתי מגמות  חדרי לימוד מגמות  11:30 13:10
ב 10/19/2015 אנגלית  מבחן שכבתי הקבצים חדרי לימוד הקבצים  08:00 09:30
ד 10/21/2015 שפה עברית  מבחן שכבתי למעט סחלב  כיתות אם  08:00 10:20
ה  10/22/2015 שפה עברית  יפעת לוי  סחלב יא1  09:40 11:30
             
שיכבה י"ב
יום בשבוע  תאריך  מקצוע  מורה  חדר בחינה  שעת התחלה  שעת סיום 
ד 7/10/2015 אנגלית ספרות  שכבתי לפי הקבצות כיתות  כיתות הקבצים  10:00 12:00
א  10/11/2015 מגמות סל ב  שכבתי לפי מגמות  כיתות המגמה  09:25 11:30
ה  10/15/2015 אזרחות  שכבתי כיתות אם  11:35 13:10
ד 10/28/2015 תנ"ך  ענת אורפז  יב1 תלם  08:00 09:35

 מגמות לימוד - 2014
  

  

  

 הצעה לארגון מחדש של אתר בית הספר - כניסה לצורכי הדגמה למורשים
האיזור לצורך פיתוח