logo
כניסה למערכת
 יומן בית הספר

 חדשות צפית והודעות דחופות
יום הורים

 יום הורים בית ספרי נקבע לתאריך 07 בינואר 2016 

 
חלוקת תעודות - מחצית א'

 יום חלוקת תעודות יהיה ב-28 בינואר 2016 

 
טופס בקשה למלגה
רשימת חנויות בהן ניתן להדפיס את סמל בית הספר
 מקצועות לימוד
קישור לדף המפנה למקצועות הלימוד
 מועדי בחינות ומבחנים
תמונה מהבהבת למשיכת תשומת הלב
 למידע על בחינות הבגרות
 תכנון שבועי
יעודכן כל שבוע בתוכנית השבועית
  ***************************************************************************************************
עיתרן צפית               

    מדורים:           

 מידע על הטיולים של צפית

 חברת נעורים
פירסומי הפנימיה
 הוראות ונהלים לזמן חירום - התגוננות, למידה מרחוק ועוד
 מגמות לימוד - 2014