logo
כניסה למערכת
 מעגל היחידה וההיטלים על ציר x אופקי ( cos ) ועל ציר y אנכי ( sin )
הדגמה דינמית של מעגל היחידה, כולל היטלים על הצירים
 גרף הפונקציה (sin(x
גרף הפונקציה (sin(x בתצוגה דינמית
 גרפים של הפונקציות (sin(x ושל (cos(x
גרפים דינמיים של (sin(x ושל (cos(x
 גרף הפונקציה (tan(x
גרף הפונקציה (tan(x