logo
כניסה למערכת
 וקטורים - כיתה י"ב 5 יחידות

צפו בסרטים לפי הסדר. לאחר צפיה בכל סרט, יש לפתור את התרגילים ולשלוח למורה לבדיקה.

הפתרון הטוב ביותר יוצג כאן כדי לאפשר לכל הלומדים להשוות ולתקן אם צריך

 _______________מקושר מאתר "אני 10"______________________מקושר מאתר "האתגר 5"__________ועוד_____

 

שיעור 1 - מבוא

שיעור 2:   וקטורים פעולות בסיסיות

שיעור 3 אי- תלות

 

צירוף לינארי של שנני וקטורים

 

 שיעור 4  - מכפלה סקלרית 

 

שיעור 5 - מכפלה סקלרית - המשך

 
 
 ההצגה האלגברית של וקטור