logo
כניסה למערכת
 תכנון שבועי

לוח מבחנים ואירועים 14-18/5

 

יום א'

14/5/17

שכבה

שעה 1

שעה 2

שעה 3

שעה 4

שעה 5

שעה 6

שעה 7

שעה 8

ז

 

 

 

 

 

 

 

ח

במהלך הבוקר חיסון פפילומה

 

 

 

 

ט

 

מוסקט גיאוגרפיה

 

 

 

 

י

י' מגמת ערבית בחינה בע"פ יומי

יא

 

 

 

 

 

 

 

יב

מתכונת ערבית עיוני(8:00-12:00), גיאוגרפיה + ספרות (תלמידי כימיה ותזונה) בחד"א

 

 

 

 

 

יב' סיום תערוכות  מגמת אומנו,

12:00 ארוחת צהריים חגיגית לל"ג בעומר- כולם מוזמנים

 

 יום שני

15/5/17

שכבה

שעה 1

שעה 2

שעה 3

שעה 4

שעה 5

שעה 6

שעה 7

שעה 8

חופשת ל"ג  בעומר

 

 

יום שלישי

16/5/17

שכבה

שעה 1

שעה 2

שעה 3

שעה 4

שעה 5

שעה 6

שעה 7

שעה 8

 

ז

טיול שנתי

 

ח

 

 

 

 

ט

טיול שנתי

 

י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יא

סל א' תלמידי תזונה + ביולוגיה+ מיני מתכונת פסיכולוגיה( 8:00-10:30)

בגרות ערבית בע"פ כל היום

מדעי המחשב פרויקט מסכם בגרות כל היום

 

יב

יב' בגרות מדעי המחשב

 

 

 

 

  

יום

רביעי

17/5/17

שכבה

שעה 1

שעה 2

שעה 3

שעה 4

שעה 5

שעה 6

שעה 7

שעה 8

 

ז

טיול שנתי

 

ח

פרויקט ישראל היפה לפי הקבצות מדעים

 

 

 

 

 

ט

טיול שנתי

 

י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יא

 

 

 

 

 

 

יב

 

 

 

 

 

 

 

                                 13:00-20:00 יא'+ יב' מגמת ספרות סיור בתל אביב                

 

יא' מגמת ביולוגיה ביוסיור יומי

 

                                         

 

 

יום חמישי

18/5/17

שכבה

שעה 1

שעה 2

שעה 3

שעה 4

שעה 5

שעה 6

שעה 7

שעה 8

ז

טיול שנתי

ח

 

 

 

ט

טיול שנתי

י

 

 

 

 

 

 

 

 

יא

 

 

 

 

 

 

 

 

יב

יב' מתכונת תולדות האומנות +פיזיקה עיוני + מגמת 8:00-12:30),חנ"ג מבחן מסכם(8:00-10:00 )

 

 

 

בגרות ביולוגיה מעבדה