logo
כניסה למערכת
 מועצות פדגוגיות ומפגשי הורים תשע"ה

ישיבות פדגוגיות- תשע"ה

 

מחצית א'-                                                                  מחצית ב'-

שכבה

תאריך

 

שכבה

תאריך

שכבה ז'

9/11/2014

 

שכבה ז'

26/4/2015

שכבה ח'

13/11/2014

 

שכבה ח'

19/4/2015

שכבה ט'

11/11/2014

 

שכבה ט'

14/4/2015

שכבה י'

18/11/2014

 

שכבה י'

20/4/2015

שכבה יא'

19/11/2014

 

שכבה יא'

13/4/2015

שכבה יב'

17/11/2014

 

שכבה יב'

 

 

 

 

מפגשי הורים- שיחות פתיחת השנה (ערב)

 

שכבה

תאריך

שכבה ז'

9/9/2014

שכבה ח'+ט'

3/9/2014

שכבה י'

8/9/2014

שכבה יא+ יב'

4/9/2014

 

 

ימי הורים- תלמידים (אחה"צ)

 

                   מחצית א'-                                                       מחצית ב'-

             14/12/2014 א'  13:30-21:00                       5/5/2015 יום ג' 13:30-21:00.