logo
כניסה למערכת
 גישת האכפתיות הנחושה

 

גישת האכפתיות הנחושה- חזון:
 
ביה"ס שואף לפתח מערכת חינוכית הנשענת על "תורת ההתנגדות הלא אלימה", שבמרכזה - מניעת הסלמה, הצעת פתרונות בדרך של הידברות, יצירת בריתות ואחדות מוסרית.
האתגר הגדול הוא מסע חינוכי שבסופו ירכשו בוגרי ביה"ס השקפת עולם פוליטית-חברתית ששולטים בה ערכים של כבוד הדדי, כבוד האדם, אחריות אישית, אחווה וצדק.
ביה"ס שואף להעמיד במרכז העשייה את הנוכחות החינוכית של המורים וההורים. הסמכות והאחריות של המורים ההורים יעוגנו באמצעות בריתות.
ביה"ס, כמוסד השואף לאיכות מתוך תפיסת החינוך השלם, והקשור לכל גורם שהמתבגרים באים עמו במגע, רואה עצמו כגוף מוביל ומנחה לדרך חיים שתעמוד בבסיס חינוכם של יחידים וקהילות.
 
 
גישת האכפתיות הנחושה- עקרונות:
1.       מקום שיש בו אהבה.                                                     
2.       נוכחות מוגברת והשגחה במקום ריחוק והתעלמות.                                              
3.       תגובה מתוכננת במקום תגובה מיידית.            
4.       שליטה עצמית במקום שליטה.
5.       צוות תגובה במקום תגובת יחיד.
6.       השהיית תגובה – הזמן כגורם ומקור סמכות.
7.       מותר לטעות. אפשר לתקן.
8.       אין "אנחנו והם" – אין חיפוש אשמים.
9.       החובה להתנגד למה שלא מסכימים – להגיב על התנהגות לא תקינה.
10.   יחס של כבוד – שמירה על כבוד האדם על כל היבטיו. 
11.   עקרון הפומביות/שקיפות – שקיפות של חוקים וכללים, שקיפות של אירועים חריגים.
12.   יצירת בריתות בין כל באי בית הספר.